Dr hab. Dorota Brzozowska, prof. UO

Dr hab. Dorota Brzozowska, prof. UO

University Professor - Institute of English, Department of Anglophone Cultures

Office: Collegium Maius, room 316
Phone: +4877 541-51-16
e-mail: dbrzozowska@uni.opole.pl
http://brzozowska.ml/

Research interests:

Intercultural communication
Humour studies
Language and identity
Language and gender
Language and stereotypes
Stylistics
Semiotics
Discourse analysis
Asian studies

Journals: (co-editor)

Selected publications

Books:

 1. Polski dowcip etniczny. Stereotyp a tożsamość, Opole 2008
 2. O dowcipach polskich i angielskich. Aspekty językowo-kulturowe, Opole 2000.

Co-edited:

 1. Humorous Discourse, Mouton de Gruyter, Boston/ Berlin 2017,  https://www.degruyter.com/view/product/489943
 2. Culture’s software. Communicational Styles, eds. D. Brzozowska, W. Chłopicki, Cambridge Scholars 2015.  http://www.cambridgescholars.com/cultures-software
 3. Humor polski, red. D. Brzozowska, W. Chłopicki, Kraków 2014. http://tertium.edu.pl/publikacje/seria-humour-and-culture-.html
 4. Polish Humour, eds. D. Brzozowska, W. Chłopicki, Kraków 2012. http://tertium.edu.pl/publikacje/seria-humour-and-culture-.html
 5. Hungarian Humour, eds. A. T. Litovkina,  J. Sollosy, P. Medgyes, D. Brzozowska, Kraków 2012. http://tertium.edu.pl/publikacje/seria-humour-and-culture-.html
 6. Poland, Estonia. Creativity and tradition in cultural communication. Volume 1: Jokes and their Relations, eds. L. Laineste, D. Brzozowska, W. Chłopicki, ELM Scholarly Press, Tartu 2012. http://www.kriso.ee/estonia-poland-creativity-tradition-cultural-communication-db-9789949490202i.html
 7. Estonia and Poland: Creativity and tradition in cultural communication. Volume 2: Perspectives on national and regional identity, eds. L. Laineste, D. Brzozowska, W. Chłopicki, ELM Scholarly Press, Tartu, 2013 s. 248. http://www.kriso.ee/estonia-poland-creativity-tradition-cultural-communication-db-9789949490776i.html
 8. Termin w językoznawstwie, red. D. Brzozowska, W. Chłopicki, Język a komunikacja 31, Kraków 2012.  http://tertium.edu.pl/publikacje/seria-jezyk-a-komunikacja-/jezyk-a-komunikacja-31.html
 9. Świat humoru, red. S. Gajda, D. Brzozowska, Opole 2000.

 Papers

 1. Polish highlander jokes and their targets, Władysław Chłopicki, Dorota Brzozowska, “EJHR”, Vol 5, No 4 (2017). Special Issue On Playing With Aggression. In Memoriam Christie Davies: 67-84. https://europeanjournalofhumour.org/index.php/ejhr/article/view/241/pdf
 2. Psychometric comparisons of benevolent and corrective humor across 22 countries: The virtue gap in humor goes international, Sonja Heintz, WillibardRuch, Dorota Brzozowska et al. “Frontiers in Psychology” doi: 10.3389/fpsyg.2018.00092, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.00092/abstract
 3. A Practical Joke in Public Sphere – a Polish Case Study, “Styles of Communication”, Vol 9, No 2 (2017): 98-117. http://stylesofcomm.fjsc.unibuc.ro/
 4. Chińskie konceptualizacje duszy, in: Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej, vol. 2 Świat oczyma duszy, eds. Magdaleny Kapełuś, Ewy Masłowskiej, Doroty Pazio-Wlazłowskiej, Warszawa: PAN, UW, 2016: 327-338.
 5. Współczesne polsko-chińskie kontakty językowe– eds. Iwona Janowska, Przemysław E. Gębal, O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie. Glottodydaktyka dziś. Kraków UJ, 2016: 235-243.
 6. Discourse –Analysis International Round Table, 2016, in: Discourse linguistics and beyond. Vo1. 1 Discourse in academic settings, eds. Shala Barczewska, Irina Oukhanova, Aliona Popova, Regensburg: Sprachlit: 5-6, 62-63, 145-149, 184-188, 220-221.
 7. Styl osobniczy uczonego a uniwersalność kategorii stylu– Stylistyka XXV, 2016: 59-70.
 8. Niedosłowność w kulturze chińskiej. W: Niedosłowność w języku, red. Marcin Odelski, Aleksandra Knapik, Piotr Chruszczewski, Władysław Chłopicki, seria Język a komunikacja, 37, Kraków: Tertium 2016: 21-29.
 9. Style, Communication and Culture, W: Лингвистика без границ. Сборник статей памяти доктора филологических наук, профессора Вячеслава Борисовича Кашкина, Под ред. К.М. Шилихиной, О.О., Борискиной. Воронеж: Воронежский Государственный Университет 2016: 57-66.
 10. Jak spierają się językoznawcy? Dyskusje i polemiki na łamach „Języka Polskiego”. W: Retoryka – wiedza – krytyka, red. Maria Załęska, Warszawa: Polskie Towarzystwo Retoryczne, 2016: 141-159.
 11. Prawda i fałsz w humorystycznych opowiadaniach chińskich – „Stylistyka” 2015: 387-399.
 12. Professor Stanisław Gajda’s style, Медиалингвистика. Международный Научный Журнал № 3(9) http://medialing.spbu.ru/part10/, Saint Petersburg, 2015: 7-12.
 13. Culture and gender in American Chinese novels. W: Communication Styles. Culture’ s software – eds. D. Brzozowska, W. Chłopicki, Cambridge Scholars 2015: 141-156.
 14. Discourse about the end of the world, “Lingua Posnaniensis”. Volume 56, Issue 1, 29-40, ISSN (Online) 2083-6090, DOI: 10.2478/linpo-2014-0002, July 2015. Studies in Phonetics and Psycholinguistics. A Festschrift for Profesor Piotra Łobacz
 15. Jokes, politics and scandals, “Язык, коммуникация и социальная среда. Language, Communication and Social Environment”, Issue No.13, Woroneż, Rosja 2015: 117-128.
 16. Chinese in the Polish public space, «Актуальные проблемы стилистики». Ежегодный международный научный журнал, Факультет журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Москва 2015, Nr 1: 100-108. http://www.stylistic-mks.com/attachments/004_Number_1_2015.pdf
 17. Dowcipy etniczne. W: D. Brzozowska, W. Chłopicki (red), Humor polski. Humour and Culture. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Tertium, 2014: 469-494.
 18. Dyskurs w polskich badaniach językoznawczych. W: Dyskurs w perspektywie akademickiej, Komisja Lingwistyki Dyskursu, red. Irina Uchwanowa-Szmygowa, Olsztyn 2014: 12-13,27, 37-40,63-65,114.
 19. Chinese traces in the Polish discourse. W: “Стилистика сегодня и завтра” Материалы III Международной научной конференции (24-25 марта 2014 г., Москва, Россия), Сборник статей. Часть 2, Факультет журналистики МГУ, 2014, s. 46-49, http://www.stylistic-mks.com/attachments/003
 20. Europa w badaniach polskiej opinii publicznej i społecznej. Na materiale ankiet OBOP i CBOS, W: Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów 2. Wokół europejskiej aksjosfery, red. Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Iwona Bielińska-Gardziel,  Lublin: UMCS, 2014: 149-162.
 21. Humorous discourses about the end of the world in Poland and Estonia – Dorota Brzozowska, Liisi Laineste, W: Scala Naturae. Festschrift in Honour of Arvo Krikmann, eds. Anneli Baran, Liisi Laineste, Piret Voolaid, Tartu: ELM Scholarly Press 2014: 357-388.
 22. Стиль и дискурс, W: Дискурс и стиль. Teoreticzeskije i prikladnyje aspekty, red. G. Solganik, N. Klushina, H. Smirnova, Moskwa: Flinta, Nauka 2014: 128-153.
 23. Discussion on gender in Polish mass media, “Медиалингвистика. Международный научный журнал” http://medialing.spbu.ru/part10/58.html, Sankt Petersburg 2014 : 45-52.
 24. Zmienność i trwałość stereotypów w dowcipach – na przykładzie tekstów o naukowcach, [w:] 70 lat współczesnej polszczyzny. Zjawiska, procesy, tendencje, red. A. Dunin-Dudkowska, A. Małyska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 599-609.
 25. Славянский юмористический дискурс: лексический срез и его культурные контексты // La Table Ronde  «Лингвистика дискурса и перспективы ее развития в парадигме современной лингвистики» / под. общ. ред. И. Ухвановой, А. Кожиновой, Е. Савич. Вып.2. Минск, РИВШ. 2013. С. 256–264.
 26. Badania dyskursu ludycznego w opolskiej szkole stylistycznej, “Oblicza Komunikacji” 5/2012: 101-110.
 27. Perekond poola naljades. Mäetagused, 2012, 52, pp. 65 – 84.
 28. Kolm tegelast poola naljades. Mäetagused, 2012, 52, pp. 111-122.
 29. Sterotypes in Polish three nation jokes. W: Poland, Estonia. Creativity and tradition, Dorota Brzozowska, Liisi Lainetse red. 2012, ELM Scholarly Press Tartu, 21-31.
 30. Family in Polish Jokes. W: Poland, Estonia. Creativity and tradition, Dorota Brzozowska, Liisi Lainetse red. 2012, ELM Scholarly Press Tartu, 43-53.
 31. Ethnic jokes. W: D. Brzozowska, W. Chłopicki (red), Polish Humour. Humour and Culture 2. Kraków: Tertium Society for the Promotion of Language Studies, 2012: 451-474.
 32. Kreatywność a styl – międzykulturowe konteksty. W: Filologiczny widnokrąg. Obrazy stare i nowe, red. Krystyna Kossakowska-Jarosz, Jolanta Nocoń, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012: 327-337.
 33. Logiczne aspekty języka a teksty humorystyczne. Rola mechanizmu logicznego w dowcipach. W: Logiczne aspekty języka. INVESTIGATIONES LINGUISTICAE Volume: XXV, Poznań 2012, s: 15-26. http://www.staff.amu.edu.pl/~inveling/index.php?page=issues&vol=25&cat=1&article=277
 34. Eastern European Three-nation Jokes: A Beta Database, Dorota Brzozowska, Liisi Laineste, Across Borders, Krosno 2011. Zeszyty Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Krośnie, zeszyt 55, Papers on Language, Culture and Literature 3: 115-126.
 35. Humor w tabloidach, „Oblicza Komunikacji”, Wrocław 4/2011: 205-211.
 36. Humor in cultural discourse. Polish jokes about China and Japan , “Cultural Perspectives” Journal for Literary and British Cultural Studies in Romania XV 2010: 68-83.
 37. Humor w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego, W: Język trzeciego tysiąclecia, Kraków 13-15.03.2008, Tertium,  Uniwersytet Jagielloński http://www.malpatworcy.pl/tertium/page/konf.php?con=2&id=34, 2010: 291-300.
 38. Dowcipy a media. Pierwsza polska seria niesmacznych dowcipów katastroficznych, „Stylistyka” 2010: 119-134.
 39. Дискурс в польском языкознаии, W: La Table Ronde. Дискурс в академическом пространстве: материалы международного круглого стола 3-5 апреля 2009/ Под общ. ред. И.Ф. Ухвановой-Шмыговой. – Минск: БГУ, 2010: 10-11, 26, 37-40, 66-70, 126-127.
 40. Antropomorfizacja i antropocentryzm w dowcipach o zwierzętach, W: Humor, teoria praktyka, zastosowania, Tom 1/2: Zrozumieć humor, red. Sylwia Dżereń-Głowacka, Alina Kwiatkowska. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2009: 11-21.
 41. Kulturowe uwarunkowania tekstów humorystycznych „Stylistyka” XVIII Styl i kreatywność 2009: 337-349.
 42. Polski dyskurs ludyczny i jego międzynarodowe konteksty „Tekst i dyskurs – Text und Diskurs“, Instytut Germanistyki, Uniwersytet Warszawski, red. Waldemar Czachur 2009: 149-161.
 43.  Polish Jokelore in the Period of Transition, W: Krikmann, Arvo & Liisi Laineste (Eds). Permitted Laughter: Socialist, Post-socialist and Never-socialist Humour. Tartu: EKM Scholarly Press, 2009: 127 – 169.
 44. Humour in Foreign Language Teaching, W: Humour and Laughter:         Theory and Applications, Publishing House: Galati University Press, 2008: 12-23.
 45.  Nationality and Sexuality in Jokes about Women, W: Humour and            Laughter: Theory and Applications, Publishing House: Galati University Press, 2008: 24-37.
 46.  Polish jokes about Jewish Women, W: Shades of Humor. Humor: theories, applications, practices, Vol. 1/2, red. Alina Kwiatkowska, Sylwia Dżereń-Głowacka. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictw Piotrkowskie 2008: 149-157.
 47. Language and sexual identity in modern linguistic research. W: red. E. Bonta, Individual and specific signs, paradigms of identity in managing social representations, Bacau Romania 2007: 83-91.
 48. Polska, Ameryka i Europa. Dowcipy o Iraku, „Etnolingwistyka” 19, 2007: 225-238.
 49. Czas a tożsamość w perspektywie kulturowej – na przykładzie powieści Lisy See „Kwiat Śniegu i sekretny wachlarz”, ”Stylistyka” XVI Styl i czas 2007: 235-245.
 50. Jokes, identity, and ethnicity. W: New Approaches to the Linguistics of humor, Diana Popa, Salvatore Attardo, Galati: Editura Academica 2007: 88-96.
 51. Punchlines as special types of beginnings and endings. W: Messages, Sages and Ages. Representations of Beginnings and Endings. Proceedings of the 2nd International Conference on British and American Studies, red. Evelina Graur, Alexandru Diaconescu, Suceava University, Rumunia 2006:  667-674.
 52. Rozmowa kobiet – kreowanie płci w tekście „Polonica” XXVI-XXVII 2006, s. 71-82.
 53. Funny or aggressive? Pragmatic analysis of national stereotypes in an advertisement – a case study, “Stylistyka” 2006: 385-398.
 54. Гендерные стереотипы. Языковой анализ разговора женщин, „Стереотипность и Творчество в Тексте” 10, Пермь 2006, 231- 249.
 55. Agresja w dowcipach, „Język a kultura”, tom 17 Życzliwość i agresja w języku i kulturze, Anna Dąbrowska, Alicja Nowakowska, 2005. Wrocław: 231-236.
 56. Kategoria rodzaju we współczesnym języku polskim, „Język Polski” 2005, LXXXV 1: 36-42.
 57. Creating Gender in Texts. A study in two testimonies, “Stylistyka” XIII 2004: 207-220.
 58. Termin <poprawność polityczna> we współczesnym języku polskim, „Poradnik Językowy”3, 2004: 24-32.
 59. Polish Jokes about Americans, Investigationes Linquisticae 2004, http://main.amu.edu.pl/%7Einveling/papers.html
 60. Wpływ dowcipów amerykańskich na dowcipy polskie, „Stil” 3, Belgrad 2004: 429-435.
 61. Germans in Polish Jokes and Poles in German Jokes, “Linguistica Silesiana” 25, 2004, s. 159-166.
 62. Terminy <feminizm>, <seksizm>, <gender> we współczesnym języku polskim, „Język Polski” LXXXIII, 4-5 2003: 273-278.
 63. Jokes about Women in Poland, Stil, Belgrad, 2003, s. 283- 293.
 64. Sick Disaster Jokes as a Cultural Phenomenon, “Stylistyka” XI, 2002, s. 339-348.
 65. The role of gender in language communication: A short overview, “Investigationes Linquisticae” vol.VIII June 2002.  http://main.amu.edu.pl/%7Einveling/papers.html
 66. British and Polish Celebrity Jokes, “Stylistyka” X, 2001: 219-226.
 67. Internet Jokes as an Intercultural Phenomenon. W: Man within Culture at the Threshold of the 21th Century, red. E. Rewers, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2001: 56-65.
 68. Jokes in Poland at the Turn of the Century. W: Świat humoru, red. S. Gajda, Brzozowska, Opole 2000: 111-120.
 69. Uczucia w dowcipach. W: „Język a kultura” 14. Uczucia w języku i tekście, red. I. Nowakowska-Kempna, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2000: 285-294.
 70. Percepcja tonów języka chińskiego (mandaryńskiego) przez polskich słuchaczy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego Językoznawstwo” 17, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 1998: 57-62

Reviews 

 1. Anjali Pandey. 2016. Monolingualism and Linguistic Exhibitionism in Fiction. London: Palgrave Macmillan. Explorations: A Journal of Language and Literature, 4 (2016), pp. 110-113. http://www.explorations.uni.opole.pl/biblioteka/docs/Volume%204/Review_Brzozowska_Final.pdf
 2. Marsh Moira (2015). Practically Joking. Logan: Utah State University Press. 195 pp. EJHR, 2016: 87-89 http://www.europeanjournalofhumour.org/index.php/ejhr/article/view/152
 3. Recenzja „Poznajmy się w Poznaniu! Mini kurs języka polskiego dla cudzoziemców”, red. Izabela Wieczorek i pracownicy Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznań 2014, e-book, s. 51. – „Stylistyka”, 2015: 467-670.
 4. Ona i on w języku polskim. Lingwistyka płci. M. Karwatowska, J. Szpyra-Kozłowska, „Stylistyka” XV, 2006: 423-428.
 5. Gendered Discourses Sunderland, “Stylistyka” XIV, 2005: 695-699.
 6. Language-games: pro and against Chrzanowska-Kluczewska, “Stylistyka” XIII, 2004: 388-391.
 7. Men Talk: Stories in the Making of Masculinities Coates, “Stylistyka” XIII, 2004: 355-359.
 8. Gender, Language and Discourse A. Weatherall, “Stylistyka” XII, 2003: 494-497.
 9. Working with Spoken Discourse, D. Cameron,“Multilingua. Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication”, Mouton de Gruyter 2003: 309-312.
 10. Encyclopedia of 20th-Century American Humor, red. A Nilsen, D. Nilsen, “Stylistyka” X, 2001: 503-507.
 11. Language and Gender: A Reader, red. Jennifer Coates, Oxford: Blackwell, “Stylistyka” IX, 2000: 468-474.

Editorials and others

 1. From the Editors of the European Journal of HumourResearch, Dorota Brzozowska, Władysław Chłopicki, Villy Tsakona, “EJHR”, Vol 5, No 4 (2017). Special Issue on Playing with Aggression. In Memoriam Christie Davies: 1-2. https://europeanjournalofhumour.org/index.php/ejhr/article/view/263/pdf
 2. „A foreword on humorous discourse” in: Humorous Discourse, red. Władysław Chłopicki, Dorota Brzozowska, 2017, Boston/ Berlin: Mouton de Gruyter : 1-7.
 3. Editorial, “Styles of Communication”, Vol 9, No 2 (2017):7-8. http://stylesofcomm.fjsc.unibuc.ro/ [współautorWładysławChłopicki].
 4. Chruszczewski Piotr, Szwedek Aleksander, Brzozowska Dorota, Krzeszowski Tomasz, Bandura Ewa, Chrzanowska-Kluczewska Elżbieta, Awdiejew Aleksy, Ozga Krzysztof, Kowalikowa Jadwiga, Jabłoński Arkadiusz: Dyskusja panelowa – Style komunikacyjne, w: Półrocznik Językoznawczy Tertium, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej “Tertium”; Komisja Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, vol. 2, nr 1, 2017, ss. 43-70.
 5. Władysław Chłopicki, Dorota Brzozowska, Piotr Chruszczewski. Od redakcji, Półrocznik Językoznawczy Tertium 1.1 &2 (2016): 1-2 Słoneżarty Po co nam poczucie humoru. Z prof. Dorotą Brzozowską rozmawia Agnieszka Krzemińska, „Poradnik Psychologiczny Polityki“, tom 23, 03/ 2016: 33-35.
 6. „Stylistyka 2010 – bilans i perspektywy”. Sprawozdanie z konferencji – „Text und Diskurs” 2011: 211-212.
 7. Wissenschaftliche Tagung, „Stilistik 2010 – Bilanz und Perspektiven“ – Tagungsbericht „Zeitschrift für Slawistik“ 2011, 56,  3: 359-361.
 8. Dyskurs przy okrągłym stole, „Indeks”, maj-czerwiec (5-6) 2011 –s. 100-101.
 9. Stylistics 2010 – Assessment and Prospects – a Conference– “Stil” 2011.
 10. „O dowcipach” Żywieckie Muzeum Humoru 2002, http://www.muzeum-humoru.pl/klub.php?page=klub_akademia_dowcipy2
 11. Wspomnienia z kraju piękna, „Kalendarz Opolski”, Opole 2001: 225-228.